Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Wersja 1.0

 

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy: Pichcimy Lepimy, działający pod adresem: pichcimylepimy.pl, prowadzony jest przez Uspeh sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zygmunta Vogla 28, 02-963 Warszawa, działający pod numerem NIP: 9512386616, REGON: 360354800.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

 • 2 Kontakt ze sklepem

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

 1. Adres pocztowy: ul. Zygmunta Vogla 28, 02-963 Warszawa.
 2. Adres poczty elektronicznej: biuro@pichcimylepimy.pl.
 3. Numery telefonów: 882 199 882.
 4. Numer rachunku bankowego: Credit Agricole 02 1940 1076 3193 3342 0000 0000.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach/godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00
 • 3 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 • Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą, której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży – w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.      
 • Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w ramach usługi prowadzenia Konta Klienta.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient może zobaczyć wybrane Towary oraz ma możliwość modyfikacji danych.               
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną pichcimylepimy.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar.
 • Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą Sklepu Internetowego.
 • Towar – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot obrotu pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 • 4 Rejestracja i logowanie
 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień Towaru przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.
 5. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne.

 

 • 5 Składanie zamówienia
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego, przez 7 dni w tygodniu/ od ... do ... i 24 godziny na dobę/ w godzinach od... do ..., poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 2. Podczas składania zamówienia niezbędnym dla Klienta pozostaje zapoznanie się i zaakceptowanie przez niego niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się ze wskazanym dokumentem i zaakceptowanie go, Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony na terenie Polski z ograniczeniem do miast Warszawa, Konstancin-Jeziorna i Piaseczno.
 4. Wraz ze złożeniem zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje dane zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Klient może wybrać dwa sposoby opłaty zamówienia: gotówką przy odbiorze albo płatność przelewem bankowym. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu …  od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane.
 6. W przypadku dostawy w promieniu 5 km od restauracji kwota zamówienia musi wynosić przynajmniej 50 zł, a w przypadku dostawy na terenie Warszawy w promieniu powyżej 5 km od restauracji oraz na terenie miast Konstancin-Jeziorna i Piaseczno kwota zamówienia musi wynosić przynajmniej 150 zł. 
 7. W przypadku odbioru osobistego złożonego zamówienia pod adresem wskazanym w ust. 1 § 2 niniejszego Regulaminu, nie ma ustalonej minimalnej kwoty zamówienia.

 

 • 6 Ceny towarów
 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotówkach i są cenami brutto, a więc zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku, a więc w podsumowaniu zamówienia, w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 • 7 Dostawa
 1. Dostawa towaru jest możliwa na terytorium Polski z ograniczeniem do miast Warszawa, Konstancin-Jeziorna i Piaseczno. Realizacja zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po jego złożeniu w rozumieniu § 5 niniejszego regulaminu. O przewidywanym czasie dostawy Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionego Towaru stanowi usługę dodatkowo płatną, o ile nie zawarto w Umowie Sprzedaży innych postanowień. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy zamówionego Towaru. 
 3. Sprzedający oferuje dostawę Towaru we wskazanych wariantach:
 • dostawa w promieniu 5 km od restauracji, koszt 6 zł, minimalna kwota zamówienia 50 zł;
 • dostawa w promieniu powyżej 5 km od restauracji na terenie miast: Warszawa, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, koszt 6zł plus 1 zl za każdy następny kilometr, minimalna kwota zamówienia 150 zł.
 1. W przypadku skorzystania z dostawy w ramach usługi firmy kurierskiej InPost sp. z o.o. „Lodówkomaty InPost”, dostawa następuje do wybranego lodówkomatu na terenie miast wymienionych w ust. 1 § 7. Lodówkomat to urządzenie dostępne 24h, które umożliwia odbiór zamówionych produktów w 3 strefach temperatur. Zamawiający może zapoznać się z kosztami dostawy w ramach cennika firmy kurierskiej InPost sp. z o.o., a także w momencie wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do otwarcia paczki w obecności kuriera, celem weryfikacji jej stanu oraz poprawności zamówienia. 
 3. Kupującemu będącemu Konsumentem zaleca się, aby dokonał sprawdzenia Towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. Jeśli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez dane kontaktowe podane w § 2 niniejszego regulaminu.
 4. Kupujący niebędący Konsumentem, pozostaje zobowiązany do sprawdzenia Towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. Jeśli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez dane kontaktowe podane w § 2 niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku skorzystania z usługi „Lodówkomaty InPost” wskazanej w ust 4 § 7 niniejszego Regulaminu, jeśli kupujący stwierdzi, że w trakcie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, powinien niezwłocznie zgłosić wadę przy urządzeniu, z którego odbierana jest przesyłka oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez dane kontaktowe podane w § 2 niniejszego regulaminu
 6. W przypadku nieobecności Klienta bądź innej uprawionej do odbioru przesyłki osoby - pod wskazanym w Formularzu Zamówienia adresem dostawy, kurier po ustaleniu indywidualnie z Klientem może także (jeśli jest to możliwe) podjąć próbę dostarczenia przesyłki w ten sam dzień w godzinach późniejszych. Zaleca się niezwłoczny kontakt z uwagi na terminy przydatności produktów spożywczych. 
 7. Sprzedawca przenosi własność rzeczy na kupującego i wydaje mu ją za pośrednictwem przewoźnika. Kupujący powinien Towar odebrać oraz zapłacić sprzedawcy cenę. • 8 Realizacja zamówień
 1. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego wynosi od ... do ... od złożenia zamówienia.

 

 • 9 Towar

 

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyrobów spożywczych za pośrednictwem Sklepu internetowego wskazanego w § 1 niniejszego regulaminu.
 2. Forma wizualizacji oraz prezentacji Towaru podlegającego sprzedaży ukazuje przybliżony wygląd sprzedawanych wyrobów spożywczych. Z uwagi na proces produkcji, mogą się one nieznacznie od siebie różnić. W celu pozyskania precyzyjnych informacji należy kontaktować się ze Sprzedawcą na podstawie danych wskazanych w § 2 niniejszego regulaminu.

 

 • 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. W związku z prowadzeniem sprzedaży wyrobów spożywczych przez Sprzedawcę, kupującemu Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży. • 11 Reklamacja

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 3. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl 
 2. Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:
  http://www.federacja-konsumentow.org.pl
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego:
  http://www.konsument.gov.pl 
 4. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. 
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej. 
 6. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej właściwy dla siedziby sprzedawcy. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod http://www.uokik.gov.pl 
 8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami. 
 9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 10. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep Internetowy wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

 

 • 13 Administrator danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Uspeh sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534811, działająca pod numerem NIP: 9512386616, REGON: 360354800.
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia. 
 3. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe na potrzeby:
  1. prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży towarów oraz ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy;
  2. do marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego w przypadku udzielenia stosownej zgody (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, a w stosownych przypadkach konieczność realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Każdy Klient, którego dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy danych, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta Sklepu Internetowego zgody.
 2. Sklep Internetowy nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

 

 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym poprzez jednoznaczne oświadczenie woli skierowane na adresy wskazane w §2, przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1745 ze zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2021 i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.